6. NETPIE FEED


ข้อมูลที่เกิดจากการอ่านค่าของอุปกรณ์เซนเซอร์ในบทที่แล้ว สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้สาหรับการตรวจสอบ (Monitoring) หรือการแสดงผลของข้อมูล (Data Visualization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลแบบทันเวลา (Real-time Data) ซึ่งจะต้องเก็บรวบรวมด้วยอัตราความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้การตรวจสอบหรือการแสดงผลตรงตามความต้องการ ในปัจจุบันแพลตฟอร์ม NETPIE มีบริการที่สามารถเก็บข้อมูลและแสดงผลที่เรียกว่า Feed ซึ่งทาหน้าที่เสมือนถังเก็บข้อมูล ประเภท Time-Series กล่าวคือ เป็นชุดข้อมูลหรือค่าตัวแปร ณ เวลาต่างๆ เช่นอุณหภูมิอากาศในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บแบบต่อเนื่องสะสมกันไปตลอด และสามารถเรียกออกมาดูในช่วงเวลาใดก็ได้ ในบทนี้จะอธิบายรายละเอียดการใช้งาน NETPIE Feed ตั้งแต่การตั้งค่าการเก็บข้อมูลจาก Datasource ไปจนถึงการแสดงผล

results matching ""

    No results matching ""